RSS Submit
ISO 9001:2008 ปัจจัยความสำเร็จขององค์กรคุณภาพ

MOVING SIGN BOARD

ป้ายไฟวิ่ง แบบ INDOOR รุ่น Mc16x240
คุณสมบัติทั่วไป
  ป้ายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร์แบบ 3 สี (สีแดง, สีเขียวและสีส้ม) สํ าหรับติดตั้งภายในอาคารโดยใช้ดวงไฟแบบ DOT
  MATRIX LED มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ดวงไฟ 5 มม. และมีระยะห่างระหว่างดวงไฟ 7.62 มม.
  กรอบของป้ายทําด้วยโลหะอลูมิเนียมพ่นด้วยสี EPOXY สีดําป้องกันสนิมปราศจากการผุกร่อนได้100% และโครงสร้างออกแบบให้มีอุปกรณ์ที่สามารถรับนํ้าหนักของป้ายเพื่อติดตั้งกับผนัง (ผนังคอนกรีตหรือผนังก่ออิฐฉาบปูน) ได้อย่างมั่นคงแข็งแรง
  สามารถแสดงข้อความที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทย, ตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลข และอักขระพิเศษต่างๆ ในรูปแบบของขนาด Fonts ที่แตกต่างกัน ในเวลาเดียวกันได้เป็นอย่างดี และสามารถแสดงผลโดยการเคลื่อนที่จากบนลงล่าง ซ้าย ไปขวา ขวาไปซ้าย กระพริบ ปรากฏ หรือเคลื่อนไหว (Animation) แบบต่างๆ ได
  โปรแกรมควบคุมและป้อนข้อมูล ทํางานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 98 หรือดีกว่า
 
 
คุณสมบัติเฉพาะ
 
MODEL MC16X240
ชนิดดวงไฟ DOT MATRIX LED แบบ 3 สี 5 มม.
มีระยะห่างระหว่างดวงไฟ 7.62 มม. อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง
สีของดวงไฟ สีแดง, สีเขียว และสีส้ม
ความละเอียดดวงไฟ 16 จุด x 240 จุด
ขนาดป้าย (สูง x กว้าง x หนา) 25 x 195 x 8 ซม.
พื้นที่แสดงภาพ 12 x 183 ซม.
มุมมองของดวงไฟ มากกว่า 160 องศา
ความเข้มแสงของป้าย มากกว่า 300 Cd/M2
ระยะการมองเห็น 50 เมตร
จํานวนบรรทัดสูงสุด ภาษาอังกฤษ 2 บรรทัด
ภาษาไทย 1 บรรทัด
แสดงข้อความสูงสุด ภาษาไทย 2 บรรทัด
ภาษาอังกฤษ 3 บรรทัด
จํ านวนตัวอักษรสูงสุดต่อ บรรทัด 40 ตัวอักษร
แบบตัวอักษร ภาษาไทย 12 แบบ และภาษาอังกฤษ 12 แบบ
โดยในแต่ละแบบสามารถเลือกสีได้ และทํ าแลเงาได้
รูปภาพ รูปภายในเครื่อง 52 ภาพและผู้ใช้สร้างได้ 26 ภาพ
คําสั่งการเคลื่อนข้อมูล มากกว่า 50 คําสั่ง
การทําภาพเคลื่อนไหว(Graphic Animation) 9 รูปแบบ
หน่วยความจํ า 60,000 ตัวอักษร
วิธีการป้อนข้อมูล - ผ่านคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ธรรมดา (แถมให้ฟรี)
- ผ่านพอร์ต RS-232C จากคอมพิวเตอร์
- ผ่านพอร์ต RS-485 จากคอมพิวเตอร์ (OPTION)
แหล่งจ่ายไฟ 220 Vac ± 20% 50 Hz
พลังงานที่ใช้สูงสุด 125 วัตต์

   OUTHER : : OUTDOOR > ORU32X64  |  ORU24X64  |  ORU16X64
                         INDOOR > MC16X240 | E16X240 | DC24X240